Tasques per DPAC

 


Visió General

En 2007 l’ESA va emetre un Va anunciar d’Oportunitat (AO), per seleccionar un consorci científic a càrrec del disseny, la gestió i la reducció de les dades produïdes per Gaia. La comunitat científica europea, organitzada en el DACC (Comitè de Coordinació d’Anàlisi de Dades) que incloïa a membres del nostre equip, va respondre amb una proposta (vegeu la referència més a baix) pel Consorci de Processament i Anàlisi de Dades (Data Processing and Analysis Consortium, DPAC) de Gaia seleccionada per l’ESA. El consorci DPAC està bàsicament organitzat entorn de nou Unitats de Coordinació (Cus) i supervisat pel Comitè Executiu de DPAC (DPACE). Més informació en Visió general de DPAC

CU1: Arquitectura del Sistema

El nostre grup ha desenvolupat les rutines TmTools, que han servit com a interfície entre els simuladors (GASS i GIBIS, simuladors de CU2) i els sistemes de processament de dades (començant en CU1 Missió Centro d’Operacions d’Interfície de Tasques, MIT, i CU3: Tractament Inicial de Dades, IDT). Durant les operacions, les rutines TmTools s’utilitzen per la decodificación de la telemetría tal com arriba des del satèl·lit.
A més, el nostre grup participa en la Junta de Control de Configuració (CCB) per a la definició del model de dades de la base de dades principal (para les seccionis CU2 i CU3).

CU2: Simulacions

CU2 és l’encarregada de desenvolupar els simuladors de Gaia que faciliten dades simulades per permetre el desenvolupament i la validació dels procediments de reducció de dades de la missió, a més de generar grans mostres simulades per a ús de les altres Cus. L’equip de Barcelona té una forta participació en aquesta Unitat de Coordinació. Som responsables de varis dels mòduls més importants, com dos dels generadors de dades: GASS, dissenyat per generar grans conjunts de dades de telemetría de Gaia amb la finalitat de preparar els algorismes de reducció de dades; i GOG, capaç de generar una simulació del catàleg final. Entre uns altres, s’han simulat diversos dies de telemetría completa i una imatge completa del cel. Més informació en CU2: Simulacions

CU3: Processament Principal

La tarea de la CU3 es organizar y poner en marcha la cadena de procesado de datos desde la recepción de la primera telemetría desde el satélite hasta la solución astrométrica principalGràcies a la nostra experiència i profund coneixement de la missió, el nostre grup està a càrrec, des del començament de DPAC, del disseny i de la major part de la implementació de IDT i IDU. Més informació en CU3: Processament Principal

CU5: Fotometría

Participem també en la Unitat de Fotometria, encarregada de definir i desenvolupar el tractament, el calibratge i la publicació de les dades fotomètriques i espectrofométricos.  El nostre grup lidera dues unitats de desenvolupament (DUs): DU12 (responsable de la definició de models de calibratge intern) i DU16 (responsable de la selecció de fonts de referència internes per al calibratge de flux i longitud d’ona) i col·labora en la DU13 (responsable de les observacions terrestres per al calibratge de fluxos absoluts). Més informació en CU5: Fotometría

CU9: Accès de Catàleg

ESA va emetre un Anunci d’Oportunitat per al disseny implementació i operació de l’arxiu de Gaia, delegat per l’ESA a la comunitat científica a través d’un nova unitat de coordinació, la CU9.  Molt rellevant si tenim en compte que Gaia no té cap instrument PIs. Aquest gran èxit també ens ha permès portar un projecte FP7 GENIUS dedicat a les tasques CU9. Un consorci liderat per X.Luri va ser nomenat formalment per l’ESA per a aquesta tasca al febrer 2013, la qual cosa és molt rellevant si tenim en compte que Gaia no té cap investigador principal d’instrument. Aquest gran èxit també ens ha permès liderar un projecte FP7 GENIUS dedicat a complementar les tasques de la CU9.

Tenim diversos equips de treball dins de la CU9, com en les tasques de validació, les activitats educatives i de divulgació o en el desenvolupament d’eines científiques avançades. Més informació en CU9: Accès de Catàleg

DPCB: Centre de Processament de Dades a Barcelona

El Centre de Processament de Dades de Barcelona (DPCB) ha de proporcionar els recursos necessaris per provar alguns algorismes crítics de la reducció de dades en un entorn realista (lliurat a ESAC); per executar el simulador GASS (incloent simulacions a gran escala), i especialment ha de proporcionar recursos per a l’execució de IDU durant les operacions de reprocesamiento de dades reals des del satèl·lit. Per tant, DPCB juga un paper clau en DPAC.

Està compost per CSUC (per a proves amb IDT), BSC-CNS (per a simulacions GASS i execucions IDU), i el nostre equip. Els importants desenvolupaments del programari associats a aquestes operacions, principalment en relació amb la infraestructura d’execució, a càrrec del nostre equip amb el suport de l’equip d’enginyeria de BSC-CNS i l’equip de CSUC que proporcionen recolzo en el procediment i configuració de la base de dades. Més informació en DPCB: Centre de Processament de Dades a Barcelona

Grups de treball: PE, RTF, IIOC, OITF

Diversos membres del nostre equip pertanyen a alguns dels grups de treball d’interconnexió entre Cus, creats per estudiar problemes específics de la missió: el Grup d’Experts en la Càrrega Útil (Payload Experts, PE) supervisa la salut del satèl·lit en base als sistemes de processat diari i aconseja al Científic Principal del Projecte (Project Scientist) i el Cap de la Missió (Mission Manager) en les millores identificades. el Grup de Treball de Radiació (Radiation Task Force, RTF) estudia la manera de corregir els danys de la radiació en el processament de dades de Gaia, i la coordinació entre les diferents CUs de la implementació de les mesures; El grup de treball de Calibratge (Callibration Task Force, CTF), que està a càrrec de la definició de les activitats de calibratge; i el grup de treball de comportament de les CCD (Offset Instability Task Force, OITF) per fer front a qüestions relacionades amb la inestabilitat PEM-CCD.

DPACE

El comitè executiu de DPAC (Gaia Data Processing i Analysis Consortium Executive, DPACE) es va fundar al juny de 2006 i supervisa les activitats del consorci DPAC. Xavi Luri és el representant de la CU9 (Accés al Catàleg) en DPACE.

Member of DPACE in 2013

Membres de DPACE en l’any 2013

GST

La misión del equipo científico de Gaia (Gaia Science Team, GST) es asesorar a la ESA, a través del Científico Principal del Proyecto (Project Scientist), en todos los aspectos tanto a nivel puramente científico como de política y organización científica de la misión. Carme Jordi es miembro de GST.

GST2013_200

Membres GST en 2013