El gènere a Gaia DPAC

El nombre de dones que entren a formar part del món de la ciència i obtenen titulacions relacionades està augmentant en tots els camps excepte en un: la informàtica. Segons xifres recents de “She Figures 2015“, la proporció de dones doctorades (ISCED 6) graduades en informàtica és del 21% en 28 països de la Unió Europea (UE).

A més, el nombre de dones científiques i enginyeres en el món laboral dins la UE-28 també mostra una bretxa de gènere. Els homes segueixen representant la major proporció de científics i enginyers (4,1 versus 2,8) com a mà d’obra total. En 20 d’aquests 28 països, aquest percentatge cau per sota de la mitjana de la UE-28, i a Finlàndia, Luxemburg i Suïssa, la proporció d’homes científics i enginyers és superior a la proporció de dones en més de 3,5 punts percentuals

En els vuit països que formen part de GENIUS (Espanya, França, Regne Unit, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Portutgal) la diferència és d’1,5 punts. Portugal té gairebé equilibri de gènere (0,1), i el mateix passa amb Espanya (0,3 punts). Per contra, als Països Baixos (2,1) i a Suïssa (3,6) la balança afavoreix els homes.

Si bé la proporció de dones investigadores ha anat creixent a la UE-28 durant el període 2005-2011, és important tenir en compte que l’estudi “She Figures 2015” es basa en el nombre d’empleats, i que moltes dones en l’àmbit investigador desenvolupen el seu treball a temps parcial.

 

El gènere a Gaia DPAC

Dels 431 membres de ple dret del Consorci per al Processament i Anàlisi de Dades de Gaia (DPAC, segons les seves sigles en anglès), 329 són homes i 102 són dones, el que representa un 24% del total.

El DPAC, a la vegada, s’estructura en 9 subunitats especialitzades (Unitats de Coordinació), formades per 394 membres. D’aquests, 96 són dones, el que representa també un 24% del total.

A continuació es mostra el percentatge de dones en les diferents Unitats de Coordinació en comparació amb el nombre total, des de la més baixa, la CU4 (sobre processament d’objectes), amb un 10% de dones, a la més alta, la CU2 (sobre simulacions de dades), que en té un 33%.

CU comparison

 

 

 

 

 

 

 

Representació de les dones en les diferents CU.

Les dades per als Centres de Procés de Dades (CPD) estan més vinculades a l’enginyeria de la computació pura i menys als perfils científics, de manera que és de suposar que hi hagi un nombre més baix de representació femenina, amb una mitjana del 19% en informàtica. D’altra banda, també estan més lligades a països específics, sent el percentatge més baix de participació de dones a Suïssa, i el més alt, a França.

La representació en els òrgans de govern de DPAC (DPACE, PO, GST) mostra així una mitjana del 28% de participació femenina. El percentatge més alt correspon a la GST, la més científica, i la més baixa a l’Oficina de Projectes, on només hi ha 2 dones d’un total de 9 membres.

 

Representació de la dona en les reunions

Les grans i petites reunions compten amb el 24% de dones participants, que augmenta al 26% en les de mida mitjana.

image1

Representació de les dones en les reunions.

 

Representació de la dona en els “Requeriments de l’Usuari” i en el “Grup Beta Testing”

Una de les accions previstes en el projecte per garantir el més possible l’equilibri de gènere, s’ha orientat al conjunt d’usuaris que defineixen els requisits del DPAC per a  l’anàlisi i processament de dades, així com per al conjunt d’usuaris que proven i validen. L’objectiu no és només contribuir a l’equilibri de gènere en la comunitat del DPAC, sinó també ajudar a evitar la descompensació de gènere en el seu disseny. Està format per 23 homes i 13 dones, el que representa un 36% de dones participants.

L’Archive Beta Testing Group està format per 18 homes i 10 dones, un altre 36%.

 

Gaiaverse: divulgació pública

El perfil de Gaiaverse a Twitter compta amb 434 seguidors, dels quals el 26% són dones.

També es pot analitzar el perfil dels nostres seguidors en comparació amb les nostres “audiències orgàniques”, és a dir, tots aquells que interactuen amb els nostres tweets, encara que siguin o no seguidors.

Amb aquesta comparació podem veure que el percentatge de dones que segueixen directament els nostres continguts sobre Gaia a través del perfil de Gaiaverse és d’un 26%. Aquest percentatge és un 5% més alt que el percentatge de dones que podrien ser seguidores potencials (21%). Això vol dir que Gaiaverse ha aconseguit atraure un 5% més de dones que el nostre públic orgànic, a les quals s’arriba perquè estan interessades en el tema.

 

Conclusions

El Gaia DPAC té un 25% de participació de dones en els grups més científics (CU) i un 19% en els més computacionals (CPD). Amb un total del 24%, aquesta xifra és significativa, considerant els percentatges existents en aquests camps.

No obstant això, la desviació de gènere segueix sent un problema important en les ciències computacionals i de l’espai, i està clar que el temps no corregirà la baixa presentació de les dones d’una manera adequada i que són necessàries mesures específiques.