Tags:
create new tag
view all tags

Dr. Xavier Luri Carrasco


XLuri.gif
Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Facultat de Física,
Martí Franquès S/N, E-08028 (Barcelona)

E-mail: xluri@am.ub.es
Telèfon:+34 93 402 11 28
Fax: +34 93 402 11 33

Informació personal

Nascut: 24 d'octubre del 1966 a Ribes de Freser
Crescut: a Torelló (Osona)


Informació professional

Titulacions: Llicenciat (1989) i doctorat (1995) a la UB
Historial:

  • Becari FPI al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1990-1993)
  • Professor ajudant al Dept. d'Astronomia i Meteorologia, UB (1994-1996)
  • Beca postdoctoral MEC a l'Observatori de París-Meudon (1997)
Posició actual: Investigador (contracte postdoctoral de recerca) UB-IEEC(1998 ->)

Linies de recerca

Publicacions

InteressosTornar a la pàgina de membres de l'equip XavierLuri
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2004-12-10 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback