Tags:
create new tag
view all tags

Aplicació VOTool

Aplicació:

L'aplicació VOTool es pot descarregar desde:votool.tar.
Versió "beta" en fase de test - Actualitzat 14 Novembre 2005

Llibreries necessaries en el Classpath:

Per a utilitzar l'aplicació cal tenir les següents llibrerie en el Classpath del sistema.

Altres aplicacións accessibles a través de VOTool:

Configuració:

Quan s'utilitza l'aplicació per primer cop cal anar al menu "Tools" - "Tool Configuration" i omplir els camps de text que hi apareixen:

- El PATH de l'eina requereix indicar la carpeta "votoolclient" i prémer "Abrir".
- El PATH de les aplicacions externes cal indicar-lo igualment buscant el fitxer "*.jar" corresponent a cadascuna d'elles.
- Cal indicar el servidor a que es conectarà: caronte.am.ub.es (IP 161.116.78.235)
- Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
- Un cop configurada l'eina, només cal que executeu l'script "start".

Contacteu amb fjulbe@am.ub.es per a més informació.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2006-04-12 - FranCesc
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback