Tags:
create new tag
, view all tags

PROJECTE VO


Objectius i motivació

La millora constant de les prestacions de les eines i tecnologies utilitzades en Astronomia (càmares CCD amb millors resolucions, augment de la capacitat d'enmagatzemament, etc.) ha propiciat un creixement del mateix ritme en el volum de dades astronòmiques. Moltes d'aquestes dades podrien ésser reutilitzades per a altres estudis si hi hagués algún mitjà per a accedir-hi i se'n conegués l'existència i ubicació. Aquest es l'objectiu de l'observatori virtual: Crear un entorn informàtic que permeti accés a una xarxa distribuida de dades astronòmiques accesibles a través d'Internet.

A causa de la gran quantitat de dades enmagatzemades en els diferents observatoris i centres astronòmics d'enmagatzemament i les diferents tecnologies utilitzades per cada centre, l'entorn es molt heterogeni i es necessari definir un conjunt d'estàndars que garanteixin la interoperabilitat de tots aquests centres. A més, donada la seva distribució geogràfica, VO utilitzarà Internet per a poder interconectar-los, fent ús de les més recents aplicacions i funcionalitats per a entorns distribuits, com son els Web Services i els Grid Services amb l'objectiu de descentralitzar i homogeneitzar.

Article de Peter Quinn - ESO Octubre 2000

A continuació descriurem breument les principals característiques tècniques del projecte.


Arquitectura VO

L'arquitectura de l'VO es mostra en aquesta figura:
Arquitectura_VO.jpg

Dividirem l'arquitectura en quatre nivells:

  • Interfície d'usuari - UI: Eines que permeten a l'usuari treballar sobre les dades en l'entorn VO.
  • Nivell de serveis: Classificació dels serveis que ofereix VO a partir de les seves caracteristiques i finalitat.
  • Nivell de tecnologíes: Tecnologies necessaries per a fer interoperables totes les dades en l'entorn VO.
  • Nivell d'enmagatzemament: Nivell físic (ubicació de les bases de dades) i lògic (lògica de base de dades) d'enmagatzemament de les dades astronòmiques.

Una descripció de l'arquitectura en detall pot ésser obtinguda aquí.


Interfície d'usuari - "UI"

Per a accedir a l'VO serà necessari disposar d'eines que ens permetin treballar sobre les dades accesibles, mitjançant eines específiques per a l'VO o compatibles. Actualment ja hi ha disponibles eines i serveis per a treballar sobre un entorn VO, tot i que son versions beta o no estables. Algunes d'aquestes eines son:

Aladin: Pot ser utilitzada com a applet o descarregada localment. Es una de les eines més utilitzades i les últimes versions son compatibles amb alguns dels estàndars VO.
TopCat: "Tool for OPerations on Catalogues And Tables".
VOPlot: Visualitzador de taules en format VO. Específica per a VO, es una aplicació desenvolupada en Java i d'ús bastant extès en entorns de proves.
SkyQuery: "SkyQuery" permet fer consultes sobre catàlegs mitjançant un llenguatge derivat de l'SQL.

L'equip VO del departament treballa en la implementació d'una eina d'aquestes característiques. Per a més informació, veure: VO Tool


Serveis

Els serveis VO es poden agrupar en tres grups generals:

  • Serveis de Registre: Son aquells que permeten conèixer els recursos a l'VO. Aquests serveix permetràn la "publicació" de dades, articles, etc. a l'VO i seràn essencials per a cercar-ne informació.
  • Serveis de dades: Tots els serveis de consulta i intercanvi d'informació son els anomenats serveis de dades.
  • Serveis de computació: Son els serveis tal que permeten l'ús de recursos remots per al processat de dades i/o l'execució de processos.


Tecnologies

Donades les característiques de l'entorn distribuit VO i les necessitats de interoperabilitat, s'utilitzaran les tecnologies més adients per a l'intercanvi d'informació en aquest entorn:

Serveis Web: És un nou paradigma de computació distribuïda amb els seus propis interfaces programa-programa, protocols i serveis de registre. Dissenyat originariament per a l'accés a recursos compartits, esdevé l'eina ideal per a l'VO. Aprofita les especificacions XML per a la definició dels estàndars WSDL i SOAP. Es distribueixen sobre Internet i en aprofitar l'estandar XML, no depenen de cap plataforma i/o sistema operatiu, el que els fà especialment indicats per a entorns dèbilment acoplats.

Serveis Grid: Son una extensió dels serveis web, amb la capacitat afegida de que es poden realitzar tasques de processat i computció en nodes remots, essent igualment transparent la seva ubicació i utilitzant també l'estàndar XML per a la comunicació mitjançant SOAP.


Estàndars

Per tal de poder fer interoperables les dades dels diferents centres astronòmics i fer-les accesibles de forma homogènia a través de l'entorn VO, cal definir un conjunt d'estàndars que garanteixin l'intercanvi de dades i comunicació.

Per tal d'aprofitar els avantatges de les tecnolgies d'entorns distribuits com els serveis Web i els serveis de Grid descrits anteriorment, cal definir tots els estàndars amb un llenguatge compatible amb aquestes tecnologies com és l'XML. Així, tots els estàndars d'intercanvi d'informació en faràn ús.

VOTables: Les VOTables son fitxers XML estructurats per a l'intercanvi de taules de dades entre aplicacions. Es l'estàndar més rellevant de l'VO, ja que gairebé totes les aplicacions que facin ús de dades obtingudes a través de l'VO, les obtindran en aquest format. A http://www.us-vo.org/VOTable/ hi ha exemples de VOTables, així com els seus DTD (Document Type Definition) i XDS (XMS Schema Language).

UCDs: Donada la varietat de bases de dades que hauràn d'interoperar a l'VO i les seves diferents procedències, es dona el cas que existeixen diferents noms per a referir-se a la mateixa magnitut, element, etc. Així, els UCD (Unified Content Descriptor) son uns "tags" afegits a les VOTables que aporten informació sobre quina es la magnitut a que fa referència aquella dada de la taula. Per a veure l'última especificació de l'estàndar, cliqueu aquí. La llista de UCDs es pot trobar aquí.
A l'UCD Browser podem navegar i buscar UCDs segons una classificació establerta.

ADQL, VOQL: El llenguatge de consulta a BBDD es vol estandaritzar utilitzant XML. Un primer estàndar es el ADQL (Astronomical Data Query Language - http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOQL). VOQL es una estructuració del llenguatge de consulta per capes o layers. Es defineix una tipologia de nodes d'enmagatzemament (SkyNodes) on depenent de les seves capacitats d'accés, es pot arribar a un layer específic. VOQL1 (layer 1) es l'ADQL, però existeixen altres dos nivells més, VOQL2 i VOQL3.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2005-04-11 - FranCesc
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback