CU9: Accés Catàleg

El CU9 és l’última unitat de coordinació DPAC, a càrrec del disseny i implementació de l’arxiu Gaia. Va ser creat en 2013. El seu coordinador és Xavier Luri, pertany al nostre equip. Estem involucrats en diversos paquets de treball dins de la CU9, com a tasques de validació, activitats d’educació i divulgació o activitats de foment de la ciència. Prèviament a la creació de CU9, es va crear el Grup de Treball de Preparació de l’Arxiu de Gaia (GAP) en el qual vam tenir una important participació.

Els nostres recursos humans es distribueixen en diversos grups de treball denominats Paquets de Treball. Cada paquet de treball cobreix un tipus essencial de tasca per al bon compliment dels objectius, la consecució de l’Arxiu final de Gaia i els seus serveis. A més, cada paquet de treball es divideix en sub-paquets anomenats Unitats de Treball, centrades cadascuna d’elles en un objectiu específic de treball. distribuint-se així el treball de manera més eficient, segons el coneixement de cadascun dels seus membres.

WP910 – GESTIÓ

WP910 s’encarrega de la coordinació general i gestió de la CU9 i la seva coordinació amb la resta de DPAC. WP910 és responsable de crear i mantenir el pla general que donarà lloc als diferents lliuraments del Catàleg de Gaia. Xavier Luri és també el responsable d’aquest paquet, assegurant amb la resta dels membres l’eficiència de tots els esforços de coordinació.

WP920 – DOCUMENTACIÓ

Aquest paquet de treball s’encarrega de fixar les normes de DPAC, les directrius i les plantilles per a tota la documentació dels productes de CU9. Cada paquet de treball és responsable de desenvolupar i escriure la documentació relacionada amb el seu camp de treball sobre la base d’aquestes normes i directrius.

WP930 – ARQUITECTURA D’ ARXIU

El paquet de l’arquitectura de l’arxiu és el responsable de construir tots els sistemes i serveis de bases de dades per a l’Arxiu de Gaia. El seu objectiu principal és dissenyar i desenvolupar els serveis bàsics i la infraestructura per albergar les dades de Gaia, que inclouen les bases de dades i els serveis d’accés, i per ser utilitzat per la resta dels paquets de treball per desenvolupar les seves respectives eines i procediments tècnics i científics. Aquest paquet de treball es duu a terme en DPAC.

WP940 – VALIDACIÓ

El WP940 és l’encarregat de la detecció d’errors i anomalies en les dades de Gaia (tals com els efectes de la contaminació, la comprovació dels intervals de paràmetres, valors atípics, etc.) abans de produir l’arxiu final de Gaia per a l’ús públic, i de la seva correcció. L’ús d’eines estadístiques i de comparació amb altres catàlegs astrometricos són ampliamante utilitzats, entre altres mètodes per a la validació de les dades. El nostre equip a Barcelona contribueix en un nombre significatiu de les activitats desenvolupades per WP490, més específicament en les unitats de treball següents:

WP942 – Consistència Interna i escenaris complexos: Claus Fabricius, Mercè Romero-Gomez, Jospe Manel Carrasco, Michael Weiler

WP943 – Comparació de models amb dades: Francesca Figueras

WP947 – Grups d’eines de validació: Carme Jordi, Lola Balaguer, Josep Manel Carrasco

WP950 – OPERACIONS

Aquest paquet de treball està encarregueu de les operacions de control i manteniment, a més de proporcionar suport científic i tècnic a l’usuari per a tots els sistemes i dades relacionades amb l’arxiu. Això també inclou simulacions de dades que encara estan pendents i dades auxiliars per al bloc de dades principal. Eduard Masana del nostre equip a Barcelona està involucrat en les simulacions de Gaia Generador d’objectes (GOG) i en el suport de l’eina d’anàlisi de Gaia (GAT) de la unitat de treball WP958 – Simulacions.

WP960 – EDUCACIÓ I DIVULGACIÓ

Com el seu nom indica, el WP960 mostra al públic general els objectius i els detalls de la missió Gaia, les possibilitats dels seus resultats, com s’ha desenvolupat i realitzat des del principi, el seu estat actual, etc. Inclou tot tipus de mitjans i plataformes, des d’articles de premsa, conferències i xerrades, a documentals, pel·lícules d’animació, marxandatge, fullets, etc. És essencial el treball i la col·laboració dels representants dels respectius països. A Espanya, l’equip de Barcelona està contribuint de forma molt activa en aquest tipus d’activitats amb diverses pel·lícules documentals, xerrades de radi, programes de televisió, conferències, etc. El personal de la UB involucrat en aquestes activitats són Eduard Masana, Lola Balaguer, Josep Manel Carrasco, Xavier Luri, Cesca Figueras i Carme Jordi.

WP970 – ACTIVITATS DE FOMENT DE LA CIÈNCIA

L’objectiu de la WP970 és proporcionar a l’usuari de l’Arxiu les eines per dur a terme les extraccions avançades de dades i el seu tractament, en el cas de gran quantitat de dades i situacions d’escenaris complexos. Dins dels objectius d’aquest paquet de treball s’inclou l’establiment d’una arquitectura per a la gestió de grans volums de dades i de mineria de dades, encreuament de grans quantitats de dades amb catàlegs externs i alertes científiques de les dades que aniran arribant al llarg de la missió Gaia.

Una de les principals eines que s’utilitzen tant per a la visualització i l’accés avançat a les dades és Topcat, una eina estadística i de visualització molt conegut i àmpliament utilitzada en astrofísica. El seu principal desenvolupador Mark Taylor és membre tant del grup de treball de visualització com del Science Enabling Applications, amb la finalitat d’ajustar Topcat a les necessitats de l’Arxiu de Gaia.

La UB contribuye a este paquete en el paquete de trabajo WP973 – Data mining amb Roger Mor, Xavier Luri i altres involucrats en aquesta unitat de treball. Roger Mor és també el gestor de la unitat de treball WP973.

WP980 – VISUALITZACIÓ

El WP980 Visualització subministrarà, construirà i integrarà eines de visualització avançades per permetre una exploració global de l’arxiu de Gaia. Això inclou els serveis d’interfície per a l’usuari, la infraestructura de visualització necessària per a la representació de les dades, la selecció de dades i altres casos avançats.

GENIUS

Gaia European Network for Improved User Services (GENIUS) va ser dissenyat per augmentar l’impacte dels proper avanç europeu en astrofísica, la missió de astrometría Gaia. GENIUS té per objecte contribuir de manera significativa al desenvolupament d’aquest arxiu basat en els següents principis: disseny de l’arxiu impulsada per les necessitats de la comunitat d’usuaris que explotarà científicament els resultats de Gaia; provisió d’eines d’explotació per maximitzar la tornada científica; assegurar la qualitat dels continguts de l’arxiu i la interoperabilitat amb els arxius astronòmics existents i futurs; cooperació amb les úniques altres dues missions astrométricas al món, Nano-JASMINE i JASMINE (Japó); i finalment però no menys important, infrastructuras de l’arxiu que permetin activitats de divulgació.