Difference: VOToolApp (1 vs. 6)

Revision 62006-04-12 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="NoTiciesVO"

Aplicació VOTool

Line: 19 to 19
 
Added:
>
>
 

Altres aplicacións accessibles a través de VOTool:

Revision 52005-11-30 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="NoTiciesVO"

Aplicació VOTool

Line: 33 to 33
  - El PATH de l'eina requereix indicar la carpeta "votoolclient" i prémer "Abrir".
- El PATH de les aplicacions externes cal indicar-lo igualment buscant el fitxer "*.jar" corresponent a cadascuna d'elles.
Changed:
<
<
- Cal indicar el servidor a que es conectarà: globusp22.am.ub.es
En cas de que aquest servidor no respongui i només mentre l'aplicació es en fase de proves es pot utilitzar el 161.116.78.111.
>
>
- Cal indicar el servidor a que es conectarà: caronte.am.ub.es (IP 161.116.78.235)
 - Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
- Un cop configurada l'eina, només cal que executeu l'script "start".

Revision 42005-11-14 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="NoTiciesVO"

Aplicació VOTool

Aplicació:

Changed:
<
<
  • votool.tar: Aplicació VOTool, versió "beta" en fase de test - Actualitzat 25 Octubre 2005
>
>
L'aplicació VOTool es pot descarregar desde:votool.tar.
Versió "beta" en fase de test - Actualitzat 14 Novembre 2005
 

Llibreries necessaries en el Classpath:

Added:
>
>
Per a utilitzar l'aplicació cal tenir les següents llibrerie en el Classpath del sistema.
 

Line: 26 to 29
 

Configuració:

Changed:
<
<
Cal indicar el servidor a que es conectarà: globusp22.am.ub.es
En cas de que aquest servidor no respongui i només mentre l'aplicació es en fase de proves es pot utilitzar el 161.116.78.111. Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
>
>
Quan s'utilitza l'aplicació per primer cop cal anar al menu "Tools" - "Tool Configuration" i omplir els camps de text que hi apareixen:

- El PATH de l'eina requereix indicar la carpeta "votoolclient" i prémer "Abrir".
- El PATH de les aplicacions externes cal indicar-lo igualment buscant el fitxer "*.jar" corresponent a cadascuna d'elles.
- Cal indicar el servidor a que es conectarà: globusp22.am.ub.es
En cas de que aquest servidor no respongui i només mentre l'aplicació es en fase de proves es pot utilitzar el 161.116.78.111.
- Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
- Un cop configurada l'eina, només cal que executeu l'script "start".

 Contacteu amb fjulbe@am.ub.es per a més informació.

META FILEATTACHMENT attr="h" comment="VOTool Update" date="1130231967" name="votool.tar" path="votool.tar" size="133120" user="FranCesc" version="1.2"

Revision 32005-11-03 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="NoTiciesVO"

Aplicació VOTool

Line: 27 to 27
 

Configuració:

Cal indicar el servidor a que es conectarà: globusp22.am.ub.es

Added:
>
>
En cas de que aquest servidor no respongui i només mentre l'aplicació es en fase de proves es pot utilitzar el 161.116.78.111.
 Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
Contacteu amb fjulbe@am.ub.es per a més informació.

Revision 22005-10-25 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="NoTiciesVO"

Aplicació VOTool

Aplicació:

Changed:
<
<
>
>
  • votool.tar: Aplicació VOTool, versió "beta" en fase de test - Actualitzat 25 Octubre 2005
 

Llibreries necessaries en el Classpath:

Line: 30 to 30
 Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
Contacteu amb fjulbe@am.ub.es per a més informació.
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Aplicació VOTool" date="1130145333" name="votool.tar" path="votool.tar" size="133120" user="FranCesc" version="1.1"
>
>
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="VOTool Update" date="1130231967" name="votool.tar" path="votool.tar" size="133120" user="FranCesc" version="1.2"
 
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="LLibreria" date="1130145382" name="xerces.jar" path="xerces.jar" size="1812019" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Llibreria" date="1130145437" name="breezetk.jar" path="breezetk.jar" size="109008" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Llibreria" date="1130145478" name="VOTableUtil.jar" path="VOTableUtil.jar" size="91112" user="FranCesc" version="1.1"

Revision 12005-10-24 - FranCesc

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="NoTiciesVO"

Aplicació VOTool

Aplicació:

Llibreries necessaries en el Classpath:

Altres aplicacións accessibles a través de VOTool:

Configuració:

Cal indicar el servidor a que es conectarà: globusp22.am.ub.es
Es necessari tenir un usuari registrat per a accedir-hi.
Contacteu amb fjulbe@am.ub.es per a més informació.

META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Aplicació VOTool" date="1130145333" name="votool.tar" path="votool.tar" size="133120" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="LLibreria" date="1130145382" name="xerces.jar" path="xerces.jar" size="1812019" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Llibreria" date="1130145437" name="breezetk.jar" path="breezetk.jar" size="109008" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Llibreria" date="1130145478" name="VOTableUtil.jar" path="VOTableUtil.jar" size="91112" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Llibreria" date="1130145517" name="PrimArray.jar" path="PrimArray.jar" size="28014" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Aplicació Aladin" date="1130145553" name="Aladin.jar" path="Aladin.jar" size="712065" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="Aplicació VOPlot" date="1130145725" name="voplot.jar" path="voplot.jar" size="700669" user="FranCesc" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback