Difference: TecnologiesVo (1 vs. 7)

Revision 72005-04-11 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"

PROJECTE VO

Line: 70 to 70
 A http://www.us-vo.org/VOTable/ hi ha exemples de VOTables, així com els seus DTD (Document Type Definition) i XDS (XMS Schema Language).

UCDs: Donada la varietat de bases de dades que hauràn d'interoperar a l'VO i les seves diferents procedències, es dona el cas que existeixen diferents noms per a referir-se a la mateixa magnitut, element, etc. Així, els UCD (Unified Content Descriptor) son uns "tags" afegits a les VOTables que aporten informació sobre quina es la magnitut a que fa referència aquella dada de la taula.

Changed:
<
<
Per a veure l'última especificació de l'estàndar, cliqueu aquí. La llista de UCDs es pot trobar aquí.
>
>
Per a veure l'última especificació de l'estàndar, cliqueu aquí. La llista de UCDs es pot trobar aquí.
A l'UCD Browser podem navegar i buscar UCDs segons una classificació establerta.
  ADQL, VOQL: El llenguatge de consulta a BBDD es vol estandaritzar utilitzant XML. Un primer estàndar es el ADQL (Astronomical Data Query Language - http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOQL). VOQL es una estructuració del llenguatge de consulta per capes o layers. Es defineix una tipologia de nodes d'enmagatzemament (SkyNodes) on depenent de les seves capacitats d'accés, es pot arribar a un layer específic. VOQL1 (layer 1) es l'ADQL, però existeixen altres dos nivells més, VOQL2 i VOQL3.

Revision 62005-04-08 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"

PROJECTE VO

Line: 17 to 17
 

Arquitectura VO

Changed:
<
<
L'arquitectura de l'VO es mostra en aquesta figura: Arquitectura_VO.JPG
>
>
L'arquitectura de l'VO es mostra en aquesta figura:
Arquitectura_VO.jpg
  Dividirem l'arquitectura en quatre nivells:
Line: 40 to 40
 SkyQuery: "SkyQuery" permet fer consultes sobre catàlegs mitjançant un llenguatge derivat de l'SQL.

L'equip VO del departament treballa en la implementació d'una eina d'aquestes característiques.

Changed:
<
<
Per a més informació, veure: VO Tool
>
>
Per a més informació, veure: VO Tool
 

Serveis

Line: 75 to 75
 ADQL, VOQL: El llenguatge de consulta a BBDD es vol estandaritzar utilitzant XML. Un primer estàndar es el ADQL (Astronomical Data Query Language - http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOQL). VOQL es una estructuració del llenguatge de consulta per capes o layers. Es defineix una tipologia de nodes d'enmagatzemament (SkyNodes) on depenent de les seves capacitats d'accés, es pot arribar a un layer específic. VOQL1 (layer 1) es l'ADQL, però existeixen altres dos nivells més, VOQL2 i VOQL3.
Deleted:
<
<
 
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112604115" name="Arquitectura_VO.JPG" path="D:\Arquitectura_VO.JPG" size="77060" user="FranCesc" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112950909" name="VO_Intro.JPG" path="D:\VO_Intro.JPG" size="58523" user="FranCesc" version="1.1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112963725" name="Arquitectura_VO.jpg" path="D:\Arquitectura_VO.jpg" size="43151" user="FranCesc" version="1.1"

Revision 52005-04-08 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"

PROJECTE VO

Added:
>
>

Objectius i motivació

La millora constant de les prestacions de les eines i tecnologies utilitzades en Astronomia (càmares CCD amb millors resolucions, augment de la capacitat d'enmagatzemament, etc.) ha propiciat un creixement del mateix ritme en el volum de dades astronòmiques. Moltes d'aquestes dades podrien ésser reutilitzades per a altres estudis si hi hagués algún mitjà per a accedir-hi i se'n conegués l'existència i ubicació. Aquest es l'objectiu de l'observatori virtual: Crear un entorn informàtic que permeti accés a una xarxa distribuida de dades astronòmiques accesibles a través d'Internet.

A causa de la gran quantitat de dades enmagatzemades en els diferents observatoris i centres astronòmics d'enmagatzemament i les diferents tecnologies utilitzades per cada centre, l'entorn es molt heterogeni i es necessari definir un conjunt d'estàndars que garanteixin la interoperabilitat de tots aquests centres. A més, donada la seva distribució geogràfica, VO utilitzarà Internet per a poder interconectar-los, fent ús de les més recents aplicacions i funcionalitats per a entorns distribuits, com son els Web Services i els Grid Services amb l'objectiu de descentralitzar i homogeneitzar.

 
Changed:
<
<
Els objectius del projecte Vo son tant ambiciosos com les necessitats tecnológiques per a assolir-los. Degut a la gran quantitat de dades enmagatzemades en els diferents observatoris i centres astronòmics, es necessari definir un conjunt d'estandars per a poder fer interoperables totes aquestes dades.
>
>
Article de Peter Quinn - ESO Octubre 2000
 
Changed:
<
<
Donada la distribució de tots els centres arreu del món, VO utilitzarà Internet com a mitjà per a poder interconectar-los, fent ús de les més recents aplicacions i funcionalitats per a entorn distribuits, com son els Web Services i els Grid Services.
>
>
A continuació descriurem breument les principals característiques tècniques del projecte.
 

Arquitectura VO

Changed:
<
<
L'arquitectura de l'VO es descriu en la gràfica següent.
>
>
L'arquitectura de l'VO es mostra en aquesta figura:
 Arquitectura_VO.JPG
Changed:
<
<
L'arquitectura queda dividida en cuatre nivells que es descriuràn a continuació:
 • Interfície d'usuari - UI: Eines que permeten a l'usuari treballar sobre les dades en entorn VO.
>
>
Dividirem l'arquitectura en quatre nivells:

 • Interfície d'usuari - UI: Eines que permeten a l'usuari treballar sobre les dades en l'entorn VO.
 
 • Nivell de serveis: Classificació dels serveis que ofereix VO a partir de les seves caracteristiques i finalitat.
 • Nivell de tecnologíes: Tecnologies necessaries per a fer interoperables totes les dades en l'entorn VO.
 • Nivell d'enmagatzemament: Nivell físic (ubicació de les bases de dades) i lògic (lògica de base de dades) d'enmagatzemament de les dades astronòmiques.
Added:
>
>
Una descripció de l'arquitectura en detall pot ésser obtinguda aquí.
 
Changed:
<
<

UI - Interfície d'usuari

>
>

Interfície d'usuari - "UI"

  Per a accedir a l'VO serà necessari disposar d'eines que ens permetin treballar sobre les dades accesibles, mitjançant eines específiques per a l'VO o compatibles. Actualment ja hi ha disponibles eines i serveis per a treballar sobre un entorn VO, tot i que son versions beta o no estables. Algunes d'aquestes eines son:

Changed:
<
<
Aladin: Pot ser utilitzada com a applet o descarregada localment. Es una de les més populars i les últimes versions son compatibles amb alguns dels estàndars VO.
>
>
Aladin: Pot ser utilitzada com a applet o descarregada localment. Es una de les eines més utilitzades i les últimes versions son compatibles amb alguns dels estàndars VO.
 TopCat: "Tool for OPerations on Catalogues And Tables".
VOPlot: Visualitzador de taules en format VO. Específica per a VO, es una aplicació desenvolupada en Java i d'ús bastant extès en entorns de proves.
SkyQuery: "SkyQuery" permet fer consultes sobre catàlegs mitjançant un llenguatge derivat de l'SQL.
Added:
>
>
L'equip VO del departament treballa en la implementació d'una eina d'aquestes característiques. Per a més informació, veure: VO Tool
 

Serveis

Els serveis VO es poden agrupar en tres grups generals:

Changed:
<
<
 • Serveis de Registre: Son aquells que permeten conèixer els recursos a l'VO, necessaris per a cercar informació, carregar informació a l'VO, etc.
 • Serveis de dades: Tots els serveis de consulta i intercanvi d'informació son els serveis de dades.
 • Serveis de computació: Son els serveis tal que permeten l'ús de recursos remots per al processat de dades i/o l'execució remota de processos.
>
>
 • Serveis de Registre: Son aquells que permeten conèixer els recursos a l'VO. Aquests serveix permetràn la "publicació" de dades, articles, etc. a l'VO i seràn essencials per a cercar-ne informació.
 • Serveis de dades: Tots els serveis de consulta i intercanvi d'informació son els anomenats serveis de dades.
 • Serveis de computació: Son els serveis tal que permeten l'ús de recursos remots per al processat de dades i/o l'execució de processos.
 

Tecnologies

Changed:
<
<
Donades les caracteristiques de l'entorn distribuit VO i les necessitats de interoperabilitat, es fa necessari l'ús de tecnologies que permetin aprofitar infraestructures ja existents qur interconecten tots els centres i a més, cal definir un conjunt d'estandars que garanteixin la interoperabilitat. Aquest cas serà estudiat en la següent secció.
>
>
Donades les característiques de l'entorn distribuit VO i les necessitats de interoperabilitat, s'utilitzaran les tecnologies més adients per a l'intercanvi d'informació en aquest entorn:
 
Changed:
<
<
Web Services: Els serveis Web permeten aprofitar les caracteristiques dels entorns distribuits mitjançant la distribució de, el que permet descentralitzar la gestió i facilitar el desenvolupament de noves eines sobre serveis ja existants, essent transparent la seva ubicació a nivel d'aplicació. Utilitzen els formats WSDL i SOAP basats en XML.
>
>
Serveis Web: És un nou paradigma de computació distribuïda amb els seus propis interfaces programa-programa, protocols i serveis de registre. Dissenyat originariament per a l'accés a recursos compartits, esdevé l'eina ideal per a l'VO. Aprofita les especificacions XML per a la definició dels estàndars WSDL i SOAP. Es distribueixen sobre Internet i en aprofitar l'estandar XML, no depenen de cap plataforma i/o sistema operatiu, el que els fà especialment indicats per a entorns dèbilment acoplats.
 
Changed:
<
<
Serveis Grid: Son una extensió dels serveis web, amb la capacitat afegida de que es poden realitzar tasques de processat i computció en nodes remots, essent igualment transparent la seva ubicació. Utilitzen igualment els formats WSDL i SOAP per a la comunicació entre serveis.
>
>
Serveis Grid: Son una extensió dels serveis web, amb la capacitat afegida de que es poden realitzar tasques de processat i computció en nodes remots, essent igualment transparent la seva ubicació i utilitzant també l'estàndar XML per a la comunicació mitjançant SOAP.
 

Estàndars

Changed:
<
<
Per tal de poder fer interoperables les dades dels diferents centres astronòmics i fer-les accesibles de forma homogènia a través de l'entorn VO, cal definir uns estàndars únics d'intercanvi de dades.
>
>
Per tal de poder fer interoperables les dades dels diferents centres astronòmics i fer-les accesibles de forma homogènia a través de l'entorn VO, cal definir un conjunt d'estàndars que garanteixin l'intercanvi de dades i comunicació.
 
Changed:
<
<
Per tal d'aprofitar els avantatges de les tecnolgies d'entorns distribuits com els serveis Web i els serveis de Grid, cal definir tots els estandars amb un llenguatge compatible amb aquestes tecnologies. El llenguatge utilitazat es XML, així, tots els estandars d'intercanvi d'informació en faràn ús.
>
>
Per tal d'aprofitar els avantatges de les tecnolgies d'entorns distribuits com els serveis Web i els serveis de Grid descrits anteriorment, cal definir tots els estàndars amb un llenguatge compatible amb aquestes tecnologies com és l'XML. Així, tots els estàndars d'intercanvi d'informació en faràn ús.
 
Changed:
<
<
VOTables: Les VOTables son fitxers XML estructurats de tal manera que permeten el transport de taules de dades. Es l'estandar més rellevant en l'entorn VO, ja que totes les aplicacións que facin ús de dades obtingudes a través de l'VO, les obtindran en aquest format. A http://www.us-vo.org/VOTable/ hi ha exemples sobre VOTables, així com els DTD (Document Type Definition) i el XDS (XMS Schema Language).
>
>
VOTables: Les VOTables son fitxers XML estructurats per a l'intercanvi de taules de dades entre aplicacions. Es l'estàndar més rellevant de l'VO, ja que gairebé totes les aplicacions que facin ús de dades obtingudes a través de l'VO, les obtindran en aquest format. A http://www.us-vo.org/VOTable/ hi ha exemples de VOTables, així com els seus DTD (Document Type Definition) i XDS (XMS Schema Language).
  UCDs: Donada la varietat de bases de dades que hauràn d'interoperar a l'VO i les seves diferents procedències, es dona el cas que existeixen diferents noms per a referir-se a la mateixa magnitut, element, etc. Així, els UCD (Unified Content Descriptor) son uns "tags" afegits a les VOTables que aporten informació sobre quina es la magnitut a que fa referència aquella dada de la taula.
Added:
>
>
Per a veure l'última especificació de l'estàndar, cliqueu aquí. La llista de UCDs es pot trobar aquí.

ADQL, VOQL: El llenguatge de consulta a BBDD es vol estandaritzar utilitzant XML. Un primer estàndar es el ADQL (Astronomical Data Query Language - http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOQL). VOQL es una estructuració del llenguatge de consulta per capes o layers. Es defineix una tipologia de nodes d'enmagatzemament (SkyNodes) on depenent de les seves capacitats d'accés, es pot arribar a un layer específic. VOQL1 (layer 1) es l'ADQL, però existeixen altres dos nivells més, VOQL2 i VOQL3.

 
Deleted:
<
<
ADQL, VOQL: També els llenguatges de consulta a BBDD es vol estandaritzar utilitzant XML. Un primer estàndar es el ADQL (Astronomical Data Query Language - http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOQL). VOQL es uns llenguatge més estructuració del llenguatge de consulta. VOQL1 (layer 1) es ADQL, però existeixen altres dos nivells més, VOQL2 i VOQL3.
 
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112604115" name="Arquitectura_VO.JPG" path="D:\Arquitectura_VO.JPG" size="77060" user="FranCesc" version="1.1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112950909" name="VO_Intro.JPG" path="D:\VO_Intro.JPG" size="58523" user="FranCesc" version="1.1"

Revision 42005-04-06 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"

PROJECTE VO

Line: 40 to 40
 

Tecnologies

Added:
>
>
Donades les caracteristiques de l'entorn distribuit VO i les necessitats de interoperabilitat, es fa necessari l'ús de tecnologies que permetin aprofitar infraestructures ja existents qur interconecten tots els centres i a més, cal definir un conjunt d'estandars que garanteixin la interoperabilitat. Aquest cas serà estudiat en la següent secció.

Web Services: Els serveis Web permeten aprofitar les caracteristiques dels entorns distribuits mitjançant la distribució de, el que permet descentralitzar la gestió i facilitar el desenvolupament de noves eines sobre serveis ja existants, essent transparent la seva ubicació a nivel d'aplicació. Utilitzen els formats WSDL i SOAP basats en XML.

Serveis Grid: Son una extensió dels serveis web, amb la capacitat afegida de que es poden realitzar tasques de processat i computció en nodes remots, essent igualment transparent la seva ubicació. Utilitzen igualment els formats WSDL i SOAP per a la comunicació entre serveis.

 

Estàndars

Added:
>
>
Per tal de poder fer interoperables les dades dels diferents centres astronòmics i fer-les accesibles de forma homogènia a través de l'entorn VO, cal definir uns estàndars únics d'intercanvi de dades.

Per tal d'aprofitar els avantatges de les tecnolgies d'entorns distribuits com els serveis Web i els serveis de Grid, cal definir tots els estandars amb un llenguatge compatible amb aquestes tecnologies. El llenguatge utilitazat es XML, així, tots els estandars d'intercanvi d'informació en faràn ús.

 
Added:
>
>
VOTables: Les VOTables son fitxers XML estructurats de tal manera que permeten el transport de taules de dades. Es l'estandar més rellevant en l'entorn VO, ja que totes les aplicacións que facin ús de dades obtingudes a través de l'VO, les obtindran en aquest format. A http://www.us-vo.org/VOTable/ hi ha exemples sobre VOTables, així com els DTD (Document Type Definition) i el XDS (XMS Schema Language).
 
Added:
>
>
UCDs: Donada la varietat de bases de dades que hauràn d'interoperar a l'VO i les seves diferents procedències, es dona el cas que existeixen diferents noms per a referir-se a la mateixa magnitut, element, etc. Així, els UCD (Unified Content Descriptor) son uns "tags" afegits a les VOTables que aporten informació sobre quina es la magnitut a que fa referència aquella dada de la taula.
 
Changed:
<
<
-- TWikiGuest - 03 Mar 2005
>
>
ADQL, VOQL: També els llenguatges de consulta a BBDD es vol estandaritzar utilitzant XML. Un primer estàndar es el ADQL (Astronomical Data Query Language - http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOQL). VOQL es uns llenguatge més estructuració del llenguatge de consulta. VOQL1 (layer 1) es ADQL, però existeixen altres dos nivells més, VOQL2 i VOQL3.
 
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112604115" name="Arquitectura_VO.JPG" path="D:\Arquitectura_VO.JPG" size="77060" user="FranCesc" version="1.1"

Revision 32005-04-04 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"

PROJECTE VO

Line: 25 to 25
 Per a accedir a l'VO serà necessari disposar d'eines que ens permetin treballar sobre les dades accesibles, mitjançant eines específiques per a l'VO o compatibles. Actualment ja hi ha disponibles eines i serveis per a treballar sobre un entorn VO, tot i que son versions beta o no estables. Algunes d'aquestes eines son:

Changed:
<
<
Aladin: Pot ser utilitzada com a applet o descarregada localment. Es una de les més populars i les últimes versions ja accepten alguns dels estàndars VO.
>
>
Aladin: Pot ser utilitzada com a applet o descarregada localment. Es una de les més populars i les últimes versions son compatibles amb alguns dels estàndars VO.
 TopCat: "Tool for OPerations on Catalogues And Tables".
VOPlot: Visualitzador de taules en format VO. Específica per a VO, es una aplicació desenvolupada en Java i d'ús bastant extès en entorns de proves.
SkyQuery: "SkyQuery" permet fer consultes sobre catàlegs mitjançant un llenguatge derivat de l'SQL.

Serveis

Added:
>
>
Els serveis VO es poden agrupar en tres grups generals:

 • Serveis de Registre: Son aquells que permeten conèixer els recursos a l'VO, necessaris per a cercar informació, carregar informació a l'VO, etc.
 • Serveis de dades: Tots els serveis de consulta i intercanvi d'informació son els serveis de dades.
 • Serveis de computació: Son els serveis tal que permeten l'ús de recursos remots per al processat de dades i/o l'execució remota de processos.
 

Tecnologies


Revision 22005-04-04 - FranCesc

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"
Added:
>
>

PROJECTE VO

Els objectius del projecte Vo son tant ambiciosos com les necessitats tecnológiques per a assolir-los. Degut a la gran quantitat de dades enmagatzemades en els diferents observatoris i centres astronòmics, es necessari definir un conjunt d'estandars per a poder fer interoperables totes aquestes dades.

Donada la distribució de tots els centres arreu del món, VO utilitzarà Internet com a mitjà per a poder interconectar-los, fent ús de les més recents aplicacions i funcionalitats per a entorn distribuits, com son els Web Services i els Grid Services.


Arquitectura VO

L'arquitectura de l'VO es descriu en la gràfica següent. Arquitectura_VO.JPG

L'arquitectura queda dividida en cuatre nivells que es descriuràn a continuació:

 • Interfície d'usuari - UI: Eines que permeten a l'usuari treballar sobre les dades en entorn VO.
 • Nivell de serveis: Classificació dels serveis que ofereix VO a partir de les seves caracteristiques i finalitat.
 • Nivell de tecnologíes: Tecnologies necessaries per a fer interoperables totes les dades en l'entorn VO.
 • Nivell d'enmagatzemament: Nivell físic (ubicació de les bases de dades) i lògic (lògica de base de dades) d'enmagatzemament de les dades astronòmiques.


UI - Interfície d'usuari

Per a accedir a l'VO serà necessari disposar d'eines que ens permetin treballar sobre les dades accesibles, mitjançant eines específiques per a l'VO o compatibles. Actualment ja hi ha disponibles eines i serveis per a treballar sobre un entorn VO, tot i que son versions beta o no estables. Algunes d'aquestes eines son:

Aladin: Pot ser utilitzada com a applet o descarregada localment. Es una de les més populars i les últimes versions ja accepten alguns dels estàndars VO.
TopCat: "Tool for OPerations on Catalogues And Tables".
VOPlot: Visualitzador de taules en format VO. Específica per a VO, es una aplicació desenvolupada en Java i d'ús bastant extès en entorns de proves.
SkyQuery: "SkyQuery" permet fer consultes sobre catàlegs mitjançant un llenguatge derivat de l'SQL.


Serveis


Tecnologies


Estàndars

 

-- TWikiGuest - 03 Mar 2005

Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="h" comment="" date="1112604115" name="Arquitectura_VO.JPG" path="D:\Arquitectura_VO.JPG" size="77060" user="FranCesc" version="1.1"

Revision 12005-03-03 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="VirtualObservatory"

-- TWikiGuest - 03 Mar 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback